Naudojimo taisyklės

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR TURTO NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „Popa LT“, juridinio asmens kodas 304692524, registracijos adresas Bangų g. 6-7, Klaipėda (toliau – Bendrovė) transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nuomojamų Transporto priemonių ir turto naudojimosi taisykles, transporto priemonių ir turto eksploatavimo sąlygas, atsakomybę ir atsiskaitymo tvarką.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

1.2.1. atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Rezervacijos metu Elektroninėje sistemoje pasirinkti mygtuką „Sutinku“. Pasirinkdamas mygtuką „Sutinku“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.2.2. Jei Paslaugos užsakomos ne Elektroninėje sistemoje, prieš suteikiant paslaugą Vartotojas pasirašo Trumpalaikės nuomos sutartį, kurią Bendrovė įteikia Vartotojui Nuomos punkte. Pasirašydamas Trumpalaikės nuomos sutartį, Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.2.3. Paslaugos rezervacijos metu Bendrovės internetiniame puslapyje, rezervuojant paslaugą telefonu, elektroniniu paštu ar naudojant Bendrovės valdomų Socialinių tinklų paskyras, Vartotojas turi pateikti Bendrovei tokią informaciją, kurios Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.

1.3. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais el. paštu info@popaboat.com

1.4. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu naudojantis Bendrovės Paslaugas.

2.2. Paslaugos — tai Transporto priemonės ir turto nuomos paslaugos, techninės priežiūros paslaugos, įskaitant visų Transporto priemonės eksploatacijai reikalingų medžiagų ir įrankių suteikimą.

2.3. Transporto priemonė ir turtas  — elektros varikliu varomos transporto priemonės, kurias Bendrovė suteikia Vartotojui laikinai ir atlygintinai valdyti ir naudoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir Bendrovės valdomas turtas, kuris nėra skirtas dalyvauti viešajame eisme, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikiamas Vartotojui laikinai ir  atlygintinai naudotis pagal turto tiesioginę paskirtį.

2.4. Transporto priemonės ir turto naudojimo terminas — laiko tarpas, skaičiuojamas nuo Transporto priemonės ir turto paėmimo iš Nuomos punkto ar kito pradžios taško iki jo grąžinimo į Nuomos punktą ar kitą pabaigos tašką momento.

2.5. Nuomos punktas arba kitas taškas — tai Transporto priemonės stovėjimo aikštelė ir nuomos vieta arba kitas nenuolatinis taškas/vieta, iš kurios Vartotojas pasiima nuomotą Transporto priemonę ir turtą po to į ją grąžina, arba į iš anksto sutartą tašką/vietą, pagal šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

2.6. Tinklapis — Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas  www.popaboat.com

2.7. Socialinių tinklų paskyra — Bendrovės valdomos socialinių tinklų paskyros Facebook ir Instagram platformose, pavadinimu @popaboat. 

2.7. Rezervacijos sistema – tai Transporto priemonių ir turto rezervacijos sistema, esanti Bendrovės Tinklapyje.

2.8. Kainoraštis — Tinklapyje, Bendrovės valdomų Socialinių tinklų paskyrose ir Nuomos punkte skelbiamos Transporto priemonės ir turto nuomos paslaugų kainos bei kitų mokesčių dydžiai.

2.9. Privatumo politika — Bendrovės renkamų, saugomų ir naudojamų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas.

2.10. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

III. PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Vartotojas turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tik pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.

3.2. Užsisakyti Bendrovės Paslaugas Vartotojas gali elektroninio ryšio priemonėmis: Elektroninėje sistemoje, Bendrovės valdomų Socialinių tinklų paskyrose, elektroniniu paštu bei telefonu, pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją ir prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Taip pat Vartotojas gali užsisakyti Paslaugas tiesiogiai Nuomos punkte, susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją.

3.3. Paslaugos užsakymo metu Vartotojas nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, Transporto priemonės ir turto naudojimo datą ir laiką. Visi Vartotojo pateikti duomenys saugomi ir tvarkomi, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo numatyta tvarka.

IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS IR TURTO NAUDOJIMOSI SĄLYGOS, TVARKA IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė ir turtas būtų techniškai tvarkingi ir paruošti eksploatavimui.

4.2. Trūkumais nėra pripažįstami tie Transporto priemonės ir turto trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ar nepadarys įtakos artimiausiu metu.

4.3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemone ir turtu kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti juos tik pagal tiesioginę paskirtį,  t.y. plaukioti vidaus vandenyse: upėse, ežeruose, tvenkiniuose.

4.4. Vartotojas įsipareigoja laikytis Transporto priemonės ir turto gamintojo nustatytų Transporto priemonės ir turto eksploatavimo reikalavimų, nurodytų Transporto priemonėje laikomuose gamintojo parengtose Transporto priemonės ir turto naudojimo instrukcijose.

4.5. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Bendrovei telefonu, jeigu Transporto priemonė ir turas yra sunaikinama, sužalojama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ir turtą ar užtikrinti normalias jų eksploatavimo sąlygas. Nepranešus apie įvykį, vartotojas įsipareigoja sumokėti 100 Eur baudą.

4.6. Vartotojas neturi teisės be rašytinio Bendrovės sutikimo Transporto priemonės ir turto subnuomoti, parduoti ar leisti Transporto priemone naudotis kitam asmeniui.

4.7. Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę ir turtą visą Transporto priemonės ir turto naudojimo terminą. Vartotojas yra atsakingas ir už trečiųjų asmenų veiksmus, kurie besinaudodami Transporto priemone padaro jai žalą.

4.8. Vartotojas privalo užtikrinti, kad kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti Transporto priemonę ir turtą pastarieji būtų apžiūrimi ir įsitikinama, kad Transporto priemonėje ir jos įrangoje nėra jokių išoriškai matomų defektų ir trūkumų. Vartotojas neatsako už Transporto priemonės ir turto gedimus, kurie atsirado ankstesnio Transporto priemonės ir turto eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Vartotojas apie juos informavo Bendrovės atstovus prieš pasinaudodamas paslauga.

4.9. Vartotojas įsipareigoja padengti Bendrovės nuostolius, kai Transporto priemonei ir turtui dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo) padaroma žala arba Bendrovė patiria kitos žalos, kai žala Bendrovei kilo:

4.9.1. Vartotojui nesilaikant Transporto priemonės ir turto eksploatavimo sąlygų;

4.9.2. Transporto priemonę ir turtą naudojant atlikti veiksmai, kurių atlikimui jie nėra pritaikyti;

4.9.3. Transporto priemonę ir turtą valdant neteisėtam valdytojui;

4.9.5. Transporto priemonę, Turtą valdant neblaiviam, apsvaigusiam nuo vaistų, ar kitų svaigiųjų medžiagų Vartotojui, taip pat, kai pastarasis vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas (šių Taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką);

4.9.6. Vartotojui, naudojančiam Transporto priemonę ir turtą, nepaklusus policijos ar kitų kompetentingų institucijų pareigūnų reikalavimams;

4.9.7. Vartotojui Transporto priemonę ir turtą naudojant nusikalstamiems veiksmams atlikti;

4.9.8. dėl krovinio pakrovimo į arba iškrovimo iš Transporto priemonės ir turto;

4.9.9. jeigu dėl Vartotojo kaltės, naudojantis Transporto priemone ir turtu arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Transporto priemonė ir turtas yra konfiskuojami, dėl Vartotojo padarytų neteisėtų veiksmų.

4.10. Vartotojas turi Bendrovei atlyginti žalą dėl Transporto priemonės ir turto ar Trasnporto priemonės ir turto sudedamųjų, komplektuojamų dalių sugadinimo ar sunaikinimo, kurie nėra priskiriami natūraliam susidėvėjimui:

4.10.1. sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu, cheminiu arba terminiu būdu pažeistos detalės;

4.10.2. kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs įbrėžimai, atsiradę po nesaugaus Transporto priemonės ir turto eksploatavimo ir Taisyklių nesilaikymo;

4.10.3. kėbulo stiklų įskilimai;

4.10.4. interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys ar daiktų laikymo dangtis, vairalazdė.

4.10.5. Komplektuojamų ir papildomų įrenginių/priemonių ir kito Bendrovės turto sugadinimas ir praradimas.

4.11. Visus asmeninius daiktus naudodamasis Transporto priemone ir turtu Vartotojas gabena paties Vartotojo rizika ir atsakomybe.

4.12. Vartotojas atsakingas už asmenų, kurie kartu naudojasi Transporto priemone ir turtu saugumą, sveikatos sužalojimus, gyvybės praradimą, turto sunaikinimą, praradimą ir atlygina nukentėjusių asmenų patirtus nuostolius.

4.13. Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jeigu Vartotojas netinkamai eksploatuos Transporto priemonę ir turtą ar kitaip pažeis šias Taisykles ir dėl to Bendrovė patirs nuostolių (pvz.: mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiems asmenims mokėjimų, kt.), Vartotojas įsipareigoja juos atlyginti, o Bendrovė įgyja regreso teisę į Vartotoją patirtų nuostolių sumai. Esant teisėtam pagrindui, Bendrovės turima Vartotojo asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms ir/arba antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.

4.14. Vartotojas, baigdamas kelionę, privalo grąžinti Transporto priemonę ir turtą į Nuomos punktą ar kitą sutartą tašką / vietą.

4.15. Grąžinant Transporto priemonę ir turtą į Nuomos punktą ar kitą sutartą tašką / vietą, Transporto priemonė ir turtas turi būti priduotas Bendrovės darbuotojui, dirbančiam Nuomos punkte arba pasitinkančiam kitame sutartame taške. Bendrovei patvirtinus Transporto priemonės ir turto grąžinimą, Taisyklėse numatyta tvarka, Vartotojas gali palikti Nuomos punktą.

4.16. Jeigu Vartotojas vėluoja grąžinti Transporto priemonę ir turtą pagal numatytą naudojimo terminą, tačiau abiejų šalių sutikimu, Vartotojui pratęsiamas nuomos laikas, Vartotojui skaičiuojamas Kainoraštyje nurodytas papildomas Paslaugų pratęsimo mokestis. Jei Bendrovė neturi galimybės pratęsti Transporto priemonės ir turto naudojimo laiko, bet Vartotojas negrąžina Transporto priemonės ir turto numatytu laiku, Vartotojas Bendrovei turi sumokėti už uždelstą laiką skaičiuojant 30 minučių įkainį  20  Eur, plius  50   Eur baudą. Vartotojas gali vėluoti grąžinti Transporto priemonę ir turtą iki 10 minučių.

4.17. Jei Vartotojas negalėjo tinkamai naudotis Bendrovės paslaugomis, Vartotojas apie tai turi informuoti Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu ar raštu, Vadovaujantis visa Vartotojo pateikta bei Bendrovės turima informacija, ginčą bus siekiama išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Pretenzijos dėl paslaugų turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paslaugų suteikimo dienos. Į Vartotojo kreipimąsi Bendrovė sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Bendrovei netenkinus Vartotojo reikalavimų arba juos tenkinus iš dalies, Vartotojas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (daugiau informacijos pateikiama šioje nuorodoje: www.vvtat.lt).

4.18. Bendrovė atsako už Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Vartotojui padarytus tiesioginius nuostolius.

4.19. Vartotojas įsipareigoja vykdyti Transporto priemonę ir jos turtą apdraudusios draudimo bendrovės  taisykles, kurios yra paskelbtos  draudimo kompanijos Tinklapyje.

4.20. Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Transporto priemonę Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę telefonu ir el. paštu bei atitinkamas tarnybas.

V. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1. Vartotojas moka Bendrovei Paslaugų mokestį pagal Transporto priemonės ir turto naudojimo metu galiojantį Kainoraštį.

5.2. Vartotojas moka Bendrovei, Transporto priemonės ir turto naudojimo terminą atliepiantį Paslaugų mokestį, nurodytą Kainoraštyje, remiantis šiomis Taisyklėmis prieš Bendrovei suteikiant paslaugas Vartotojui.

5.3. Už Paslaugas Vartotojas gali atsiskaityti banko mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu ir grynaisiais pinigais.

5.4. Paslaugą užsakant internetu, mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu į rekvizituose pateiktą banko sąskaitą.
5.5. Vartotojas gali prašyti gauti PVM sąskaitą – faktūrą, pagal nurodytus rekvizitus, kurią turi apmokėti ne vėliau nei per 5 darbo dienas.

5.6. Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Vartotojas įsipareigoja mokėti Bendrovei 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.7. Tuo atveju, jei Vartotojas laiku neatsiskaito su Bendrove, Bendrovė turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę Vartotojo skolų išieškojimo bendrovei.

5.8. Jeigu Taisyklėse nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas mokėtinas sumas Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo, vadovaujantis LR įstatymu numatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo ir galioja visą paslaugų teikimo laikotarpį.

6.2. Visais atvejais, laikoma, kad Vartotojai, kurie naudojasi Bendrovės Paslaugomis, yra išreiškę sutikimą su Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatomis ir įsipareigoja laikytis juose nustatytų savo prievolių.

6.3. Bendrovė informuoja, jog Vartotojui bei tretiesiems asmenims naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Bendrovė gali daryti fotonuotraukas. Patvirtindamas šias taisykles, Vartotojas suteikia teisę Bendrovei jį fotografuoti ir jo fizinio asmens nuotrauką (jos dalį), portretą ar kitokį atvaizdą patalpinti Bendrovės Socialinių tinklų paskyrose. Naudotojui nesutinkant, jog būtų fotografuojamas ir/ar  jog atvaizdas skelbiamas Bendrovės socialiniuose tinkluose privalo raštu informuoti Bendrovę, savo nesutikimą pateikiant el. paštu info@popaboat.lt

6.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie atliktus pakeitimus informuodama Vartotoją. Pakeitimai įsigalioja nuo Vartotojų informavimo momento.

6.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai, bet kuriuo metu keisti Paslaugų mokestį, informuodama apie tai Tinklalapyje, Socialinių tinklų paskyrose, Nuomos punkte.

6.6. Transporto priemonės, Turtas gali būti naudojamos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išvykimas iš LR teritorijos gali būti derinamas tik abiejų šalių sutarimu.

6.7.  Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Visi ginčai ir nesutarimai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.