Privatumo politika

Patvirtinta 2020-04-03 direktoriaus įsakymu Nr.V-01

I. Kam reikalinga ši privatumo politika?

UAB „Popa LT“, juridinio asmens kodas 304692524, buveinės adresas Bangų g. 6-7, Klaipėda (toliau – Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

II. Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi? 

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:


 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

III. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis? 


 • Paslaugų užsakymams (Galimybė sudaryti sutartį);
 • Rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais.

IV. Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

Su Jumis sudarytas sutartis ir (ar) užsakymus, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą sutarties galiojimo laikotarpį ir saugome 3 metus, skaičiuojant nuo šios sutarties pasibaigimo (paskutinio užsakymo įvykdymo). Mokestinių prievolių vykdymas (Apskaitos dokumentų išrašymas ir administravimas).

V. Kam ir kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą paslaugų suteikimą ir mokestinių prievolių įgyvendinimą (t. y. teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir deklaravimą valstybinėms institucijoms), Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:


 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • El. paštas;
 • Bendrovės, kuriai atstovauja duomenų subjektas, pavadinimas;
 • PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju);
 • Paslaugos duomenys (paslaugos tipas; paslaugos kaina / sumokėta suma).

Tam, kad galėtume aktualizuoti rinkodaros kampanija ir pasiūlyti Jūsų lūkesčius atliepiančias paslaugas bei informuoti apie naujas paslaugas, su Jūsų sutikimu, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:


 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • El. paštas;
 • Paslaugos duomenys (paslaugos tipas; paslaugos kaina / sumokėta suma).

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti Bendrovę ir didinti Mūsų žinomumą viešoje erdvėje, Bendrovė administruoja šias paskyras socialiniuose tinkluose:


https://www.facebook.com/popaboat/,


https://www.instagram.com/popaboat/.

Kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniuose tinkluose, Mes tvarkome, šiuos Jūsų asmens duomenis:


 • Vardą, Pavardę (pavadinimą);
 • Informaciją apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.);
 • Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė);
 • Atsiųstus pranešimus;
 • Informaciją apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.);
 • Informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą,nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.);
 • Informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.);
 • Nuotraukas, padarytas su jūsų sutikimu, Bendrovės teikiamų paslaugų naudojimosi metu.

VI. Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos perduote paslaugų sutarties sudarymo metu ar rezervuojant paslaugas Mūsų internetinėje svetainėje, telefonu ar Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose, kai su Mumis komunikuojate (naudodamiesi socialinių tinklų įrankiais, pvz., „Messenger“ arba naudodamiesi Svetainės skiltimi „“Pagalba gyvai“) ir (ar) lankotės Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

VII. Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys? 

Duomenys taip pat gali būti perduodami valstybinėms įstaigoms – mokesčių institucijoms (kaip pvz., Valstybinė Mokesčių Inspekcija), konsultantams; auditoriams ir pan. Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms. Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą bendrovės reprezentaciją viešoje erdvėje bei nuolat su Jumis komunikuoti, Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., reklamos agentūroms, konsultantams ir pan.). Duomenis rinkti gali Bendrovės partneriai, jei tai numatytą Bendrovės ir partnerių bendradarbiavimo sutartyje (toliau – Bendradarbiavimo sutartis) be teisės juos archyvuoti ar duomenis naudoti kitais, ne Bendradarbiavimo sutartyje  numatytais tikslais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook ir (ar) Instagram platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.

VIII. Fotografavimas ir  nuotraukų publikavimas

Siekiant informuoti visuomenę apie Bendrovės teikiamas Paslaugas, paslaugų vartotojai gali būti fotografuojami, o jų nuotraukos gali būti viešinamos Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.

Pasirašant nuomos sutartį, jūs galite sutikti/nesutikti, kad nuotraukos su jūsų atvaizdu būtų talpinamos socialiniuose tinkluose. Jūs visada turite teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu pašalinti su jumis esančias nuotraukas iš socialinės žiniasklaidos paskyrų, interneto svetainės ar visai jas sunaikinti. Užsiimant šia viešinimo veikla, Bendrovė prisiima atsakomybę, kad nuotraukose nepažeidžia paslaugų vartotojo privatumo ir nežemina jo garbės ir orumo.

IX. Slapukai

Slapukai – tai nedideli failai, kurie siunčiami į vartotojo įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi naršyklėje, kol vartotojas naršo internetinėje svetainėje. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apie ankstesnius vartotojo veiksmus joje. Kai lankoma www.popaboat.com internetinės svetainės, slapukas gali būti įrašytas jūsų įrenginyje, siekiant palengvinti naudojimąsi mūsų internetinėmis svetainėmis. Galite išjungti slapukų naudojimą pakeitę naršyklės nustatymus.

X. Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti? 

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:


 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.).

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

XI. Privatumo politikos pakeitimai

UAB Popa LT pasilieka teisę kartkartėmis atlikti šios Privatumo Politikos bei savo klientų asmens duomenų tvarkymo praktikos pakeitimus.

XII. Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų? 

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: info@popaboat.com.